Klauzula RODO i deklaracja dostępności cyfrowej

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest dyrektor Przedszkola Nr3 z siedzibą ul. Górki 5, 63-000 Środa Wielkopolska, e-mail: dyrektor@przedszkole3sroda.pl
 1. Informacje kontaktowe Inspektora ochrony danych w Przedszkolu NR3, e-mail: iod@lesny.com.pl
 1. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy cywilno-prawnej w oparciu o art. 6 ust.1 lit. b) RODO, a także w celu związanym z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przetwarzaniem w celu zawarcia umowy z stołówkami żywiącymi dzieci, SCUW- kadry przedszkola, SIO, udział dzieci w konkursach w oparciu o wyrażoną zgodę.
 1. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa lub lub inne podmioty Stołówki Gminne, SCUW, SIO na podstawie stosownych umów zawartych z Przedszkolem NR3 w Środzie Wielkopolskiej.
 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 1. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem i prawo przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.
 1. Pana / Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy O świadczenie usług wychowania przedszkolnego, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu będą przetwarzane wyłącznie do zakończenia rozliczeń finansowo- księgowych – przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalony z odrębnymi przepisami.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy cywilno-prawnej. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe jej zawarcie.
  10. Pani/Pana osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji  lub profilowaniu.

Deklaracja dostępności cyfrowej

Przedszkole nr 3 w Środzie Wlkp. obowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.przedszkole3sroda.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2020-03-14.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

   • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
   • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
   • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

   • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
   • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-29. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot prywatny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Michalak, e-mail: dyrektor@przedszkole3sroda.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 601194094. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać w sekretariacie Przedszkola nr 3 w Środzie Wlkp. ul. Górki 5 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej dyrektor@przedszkole3sroda.pl.  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Budynek: Przedszkole Nr3, ul. Górki 5 w Środzie Wielkopolskiej

Do budynku prowadzą 2 wejścia: 1 wejście od ul. Górki oraz 1 wejście od strony ogrodu Wejście od ul. Górki nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Barierą jest brak podjazdów na schodach prowadzących do szatni i sal przedszkolnych.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia w całym budynku. W budynku nie ma windy.

Jedna toaleta na dole nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoby niesłyszące i głuchonieme mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego, przy załatwianiu spraw w Przedszkole nr 3 w Środzie Wielkopolskiej

W związku z tym osoby, które zamierzają skorzystać z powyższych usług, prosimy o zgłoszenie tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Przedszkolu, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

– e-mail na adres dyrektor@przedszkole3sroda.pl

– osobiście w sekretariacie Przedszkole nr 3 w Środzie Wielkopolskiej

– drogą pocztową na adres: Przedszkole nr 3 w Środzie Wielkopolskiej, ul. Górki 5, 63-000 Środa Wlkp.

    Skip to content